SZKOLENIA ON-LINE DLA URZĘDÓW

SZKOLENIA ON-LINE DLA URZĘDÓW

Aktualnie dostępna na rynku oferta szkoleń jest bardzo szeroka. Wiele z oferowanych szkoleń prowadzonych jest przez teoretyków lub osoby, które jedynie zapoznały się z przepisami o ochronie danych osobowych, bez zrozumienia istoty przepisów. Taka sytuacja prowadzi do przekazywania zafałszowanych i błędnych informacji w odniesieniu do RODO, co skutkuje dezorientacją i niepokoi Administratorów Danych Osobowych oraz osoby, które na co dzień przetwarzają dane osobowe.

Zdajemy sobie sprawę, że najsłabszym ogniwem w działalności każdej organizacji jest człowiek, a popełniane przez niego błędy związane np. z przetwarzaniem danych osobowych często wynikają z braku świadomości i wiedzy.

Dlatego tak ważne jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników administracji publicznej. Przygotowaliśmy dla Państwa produkt pierwszej potrzeby, jakim jest cykl dedykowanych, dopasowanych do specyfiki działania administracji, szkoleń doskonalenia wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych. Wszystkie proponowane szkolenia będą prowadzone w formule on-line.

Szkolenia podzielone zostały na 3 moduły: szkolenia skierowane do wszystkich pracowników urzędu, szkolenia dla działów (wydziałów/referatów) oraz szkolenia dla inspektora ochrony danych (IOD) i jego zespołu.

Szkolenia dla pracowników

Koszt udziału: 200,00 zł
Przewidywany czas trwania: 2h
Opis: Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników w organizacji. Szkolenie swym zakresem obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych. Podczas szkolenia uczestnik otrzyma praktyczną wiedzę o tym, czym są dane osobowe, czym jest RODO i jakie zasady z nim związane obowiązują przy przetwarzaniu danych osobowych oraz:

 • jakie obowiązki ciążą na administratorze oraz na pracowniku
 • czym są naruszenia ochrony danych osobowych i jak im zapobiegać
 • jakie są prawa osób, których dane dotyczą
 • jak reagować w przypadku otrzymania żądania realizacji praw podmiotu danych

Koszt udziału: 100,00 zł
Przewidywany czas trwania: 1h
Opis: Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczną wiedzę z zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie RODO przy obsłudze interesantów. Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. zasady realizacji obowiązku informacyjnego przy zbieraniu danych – odpowiednie informowanie osoby o przetwarzaniu jej danych, w tym o podstawach prawnych i celach pozyskania jej danych oraz możliwościach uzyskania pełnej informacji na temat przetwarzania danych. Odniesiemy się również m.in. do: sposobów zbierania danych, zapewniania poufności przy otrzymywaniu informacji, zabezpieczenia miejsca ich przechowywania, czasu ich przetwarzania oraz ich udostępniania innym osobom lub podmiotom.  

Koszt udziału: 100,00 zł
Przewidywany czas trwania: 1h
Opis: Uczestnicy otrzymają praktyczną wiedzę jak postępować w sytuacji wystąpienia incydentów związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych. Podczas szkolenia omówimy m.in. jakie incydenty mogą być zakwalifikowane jako naruszenie ochrony danych; jak stwierdzić naruszenie ochrony danych osobowych, jak ocenić skutek/wpływ naruszenia na prawa lub wolności osób, których dane dotyczą; w jakich sytuacjach należy zgłaszać naruszenie do Prezesa UODO, a kiedy jest się z tego zwolnionym; jak właściwie przygotować, wypełnić i przesłać zgłoszenie naruszenia do Prezesa UODO; w jaki sposób i kiedy informować o naruszeniu osoby, których dane dotyczą; jak dokumentować wystąpienie naruszenia oraz prowadzić ewidencję naruszeń.

Koszt udziału: 100,00 zł
Przewidywany czas trwania: 1h
Opis: Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczną wiedzę jak właściwie realizować prawa osób, przyznane im na podstawie przepisów RODO, w tym: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wyrażenia sprzeciwu lub wycofania zgody na ich przetwarzanie. Podczas szkolenia omówione zostaną zasady postępowania przy realizacji żądań osób m.in. sposób przyjmowania żądania od osoby, której dane dotyczą; zasady identyfikacji osoby wnoszącej żądanie; komórki organizacyjne właściwe do rozpatrzenie sprawy; terminy załatwienia sprawy; merytoryczny sposób rozpatrzenia spraw; sposób komunikacji z osobą wnoszącą żądanie, w tym odpowiednie informowanie na temat przetwarzania jej danych osobowych w związku z realizacja żądania.

Szkolenia dla działów

Koszt udziału: 200,00 zł
Przewidywany czas trwania: 2h
Opis: Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczną wiedzę z zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie RODO w kontekście przetwarzania danych: osób ubiegających się o zatrudnienie, pracowników, osób korzystających z ZFŚS, a także przetwarzania danych w ramach monitoringu pracowniczego. Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. zasady legalności, rzetelności i przejrzystości przetwarzania, minimalizacji danych, zostaną poruszane problemy z zakresu pozyskiwania zgód na przetwarzanie danych od osób ubiegających się o zatrudnienie i pracowników, a także przetwarzania danych biometrycznych.

Koszt udziału: 200,00 zł
Przewidywany czas trwania: 2h
Opis: Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak realizować przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie narażając się na zarzuty łamania przepisów RODO. Szkolenie swym zakresem obejmie m.in:

 • jakie informacje można udostępniać na wniosek o dostęp do informacji publicznej
 • czy można odmówić udostępnienia informacji, zasłaniając się przepisami RODO
 • jaki zakres danych osobowych publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej
 

Koszt udziału: 200,00 zł
Przewidywany czas trwania: 2h
Opis: Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zasadami przetwarzania danych w projektach współfinansowanych ze środków funduszy europejskich. Na szkoleniu zostaną poruszone zagadnienia takie jak:

 • Czyje dane są przetwarzane w ramach projektu
 • Kto jest kto – Instytucja zarządzająca, instytucja pośrednicząca, podmiot monitorujący, beneficjent – czyli role poszczególnych podmiotów uczestniczących w projekcie, ich obowiązki wynikające z RODO oraz innych przepisów
 • Kto jest administratorem danych a kto podmiotem przetwarzającym?

 

Koszt udziału: 100,00 zł
Przewidywany czas trwania: 1h
Opis: Szkolenie to przybliży zasady udostępniania informacji o pracownikach w sytuacji żądania tych informacji przez organy ochrony prawnej. Wskaże podstawy prawne legalizujące udostępnienie danych oraz problemy jakie można napotkać przy takim udostępnieniu. Szkolenie dedykowane jest osobom odpowiedzialnym w swoich organizacjach za zatrudnienie pracowników oraz do inspektorów ochrony danych.

Koszt udziału: 100,00 zł
Przewidywany czas trwania: 1h
Opis: Szkolenie przeznaczone dla pracowników współpracujących z tłumaczami przysięgłymi. Przedmiotem szkolenie będzie szczegółowe omówienie problematyki dotyczącej zawierania umowy z tłumaczem przysięgłym. Na podstawie różnych przykładów odpowiemy na pytanie czy dochodzi do powierzenia czy udostępnienia danych w takich sytuacjach. 

Koszt udziału: 100,00 zł
Przewidywany czas trwania: 1h
Opis: Szkolenie swoim zakresem obejmuje problematykę przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych. W szczególności przybliża zasady przetwarzania danych oferentów oraz zatrudnionych przez nich osób. Szkolenie skierowane jest głównie do osób odpowiedzialnych w swoich organizacjach za prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia oraz do inspektorów ochrony danych pełniących swoją funkcję w podmiotach publicznych.

Koszt udziału: 200,00 zł
Przewidywany czas trwania: 2h
Opis: Szkolenie szczegółowo omawia temat przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez pracodawcę w związku z utworzeniem i obsługą ZFŚS. Na szkoleniu poruszone zostaną w szczególności takie tematy jak:

 • podstawa prawna zbierania danych od osób uprawnionych – czy obecnie wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • informowanie o przetwarzaniu danych osobowych – kiedy i wobec kogo należy zrealizować obowiązek informacyjny,
 • zakres zbieranych danych – jakich danych i dokumentów można wymagać od osoby uprawnionej,
 • okres przechowywania danych osobowych – jak długo przechowywać wnioski i załączone dokumenty,
 • kto może mieć dostęp do danych osobowych gromadzonych w związku z obsługą ZFŚS.
Szkolenie dedykowane jest dla osób zajmujących się obsługą ZFŚS i monitorujących te procesy, a przede wszystkim dla członków komisji socjalnej.

Szkolenia dla IOD / zespół IOD

Koszt udziału: 100,00 zł
Termin szkolenia: sprawdź w kalendarium
Przewidywany czas trwania: 1h
Opis: Szkolenie porusza temat współpracy z biegłymi rewidentami. Podczas szkolenia omówione zostaną kwestie dotyczące ujawniania biegłym rewidentom dokumentów zawierających dane osobowe, w tym kto ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych przez biegłego rewidenta, jaki jest status biegłego rewidenta w procesie przetwarzania danych osobowych oraz jakie są zasady i podstawy prawne udzielania biegłemu rewidentowi dostępu do danych osobowych.

Koszt udziału: 100,00 zł
Termin szkolenia: sprawdź w kalendarium
Przewidywany czas trwania: 1h
Opis: Szkolenie omawia wymagania prawne i dobre praktyki związane z dopuszczaniem pracowników do przetwarzania danych osobowych. Wyjaśnia również w jakich sytuacjach wymagane jest obecnie wydanie pracownikom  upoważnień do przetwarzania danych osobowych, jaką powinny mieć formę i kto w organizacji może wydać takie upoważnienie.

Koszt udziału: 200,00 zł
Termin szkolenia: sprawdź w kalendarium
Przewidywany czas trwania: 2h
Opis: Uczestnicy szkolenia dowiedzą się na czym polega współadministrowanie i dlaczego jest mylone z powierzeniem przetwarzania danych. A także:

 • jak w praktyce rozróżnić, czy dochodzi do przetwarzania danych przez dwóch odrębnych administratorów, czy też przez współadministratorów
 • jak uregulować obowiązki między współadministratorami
 • co powinno zawierać porozumienie pomiędzy współadministratorami
 • jakie korzyści i ewentualne problemy wiążą się z współadministrowaniem

Koszt udziału: 200,00 zł
Termin szkolenia: sprawdź w kalendarium
Przewidywany czas trwania: 2h
Opis: Uzyskane podczas szkolenia praktyczne informacje, umożliwią uczestnikowi podejmowanie właściwych działań związanych z przedmiotem kontroli zarówno w czasie jej trwania, jak i po jej zakończeniu. Zdobyta wiedza ułatwi także zorganizowanie właściwej współpracy z Urzędem, pozwalającej uniknąć zarzutu utrudniania lub uniemożliwiania kontroli. Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za zarządzanie ochroną danych osobowych w organizacji, w szczególności do inspektorów ochrony danych.

 

Koszt udziału: 100,00 zł
Termin szkolenia: sprawdź w kalendarium
Przewidywany czas trwania: 1h
Opis: Szkolenie przybliża zagadnienia związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, w szczególności omawia nowe rozwiązania wynikające z Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami, a podmiotami przetwarzającymi. Szkolenie skierowane do inspektorów ochrony danych.

Koszt udziału: 100,00 zł
Termin szkolenia: sprawdź w kalendarium
Przewidywany czas trwania: 1h
Opis: Szkolenie dotyczy zagadnień związanych z transferem danych do państwa trzeciego. Przybliża mechanizm korzystania ze standardowych klauzul umownych określonych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. Szkolenie skierowane do inspektorów ochrony danych.

Koszt udziału: 600,00 zł
Termin szkolenia: sprawdź w kalendarium
Przewidywany czas trwania: 6h
Opis: Warsztat ma na celu zapoznanie uczestnika z techniką wykonywania szacowania ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych, w zakresie zagadnień wymaganych przez art. 24, 25, 32 i 35 RODO*. W tym celu warsztaty będą podzielone na część teoretyczną i praktyczną.  Uczestnikom warsztatów udostępnione zostaną narzędzia do szacowania ryzyka i przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych oraz wzór raportu z przeprowadzenia tego procesu.

Koszt udziału: 200,00 zł
Termin szkolenia: sprawdź w kalendarium
Przewidywany czas trwania: 2h
Opis: Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze aspekty dopuszczalności stosowania plików cookie z uwzględnieniem przepisów prawnych, orzecznictwa oraz wytycznych organów.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:
 • czym są pliki cookie i jakie typy cookie rozróżniamy
 • w jakich sytuacjach niezbędne jest uzyskanie zgody użytkownika na pliki cookie
 • jakie są różnice pomiędzy zgodą na pliki cookie a zgodą na przetwarzanie danych osobowych
 • jakie warunki powinna spełniać zgoda na pliki cookie
 • jakie są najczęściej popełniane błędy przy pozyskiwaniu zgody na cookie oraz
 • czy należy informować użytkownika strony gdy stosujemy pliki cookie, czyli jak tworzyć Polityki cookie

Koszt udziału: 300,00 zł
Termin szkolenia: sprawdź w kalendarium
Przewidywany czas trwania: 3h
Opis: Szkolenie przybliża funkcję inspektora ochrony danych (IOD) w organizacji. Na szkoleniu omówiony zostanie status IOD, jego prawidłowe umiejscowienie w strukturze organizacyjnej i zakres odpowiedzialności. Ponadto szczegółowo przedstawiony zostanie zakres zadań IOD, w tym kwestie takie jak obowiązek uwzględniania ryzyka w wykonywaniu zadań IOD oraz problemy związane z możliwością wystąpienia konfliktu interesów. Poruszona zostanie również rola zastępcy i zespołu IOD. Szkolenie oprócz omówienia regulacji prawnych odnoszących się do funkcji inspektora ochrony danych kładzie duży nacisk na realizację zadań IOD w praktyce.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE