Informujemy, że administratorem danych osobowych przesłanych w zgłoszeniu jest ENSI Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 34 (zwana dalej "ENSI").

Dane osobowe opłacających szkolenie przetwarzane będą w celu: a. organizacji i realizacji szkolenia, na które zostało przesłane zgłoszenie uczestnictwa na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO, b. spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, takich jak wystawienie faktur - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, c. dochodzenia roszczeń, obrony swoich praw na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane osobowe przesyłających zgłoszenie, a także dane osobowe osób zgłoszonych do uczestnictwa w szkoleniu przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji szkolenia, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, który polega na realizacji zobowiązania zawartego z opłacającym szkolenie tj. art. 6 ust 1 pkt f) RODO.

Dane osobowe opłacających szkolenie będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy przez okres przedawnienia roszczeń, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w szczególności podatkowych i rachunkowych).

Dane osobowe pozostałych osób będą przetwarzane do czasu zakończenia szkolenia.

Dostęp do podanych danych osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy ENSI oraz podmioty, którym dane mogą być udostępnione w związku z organizacją szkoleń (np. centrum szkoleniowe) i ich upoważnieni pracownicy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu. Konsekwencją niepodania danych może być odmowa przyjęcia zgłoszenia, a tym samym brak możliwości uczestnictwa w szkoleniu.

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec ENSI z następujących praw:

1) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania,
2) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO ("prawo do bycia zapomnianym"),
3) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z ENSI kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: odo@ensi.net.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez ENSI do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa).