Regulamin

Regulamin usług serwisu

Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez European Network Security Institute Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 34, 00-141 Warszawa, NIP 951-18-25-278, REGON 012996183, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Warszawie pod numerem KRS 0000054499, strona internetowa: https://csiod.ensi.net, w tym prawa i obowiązki Usługobiorców oraz odpowiedzialność Usługodawcy.

§1.
Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący:

 • Administrator danych – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
 • Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 • Konsument – Usługobiorca będący osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą Umowę, niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;
 • Polityka prywatności – zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych dostępna na stronie https://www.ensi.netwww, https://csiod.ensi.net,
 • Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460, z późn. zm.);
 • Regulamin – niniejszy Regulamin usług serwisu, który określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1);
 • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
 • Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie Usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie  Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego  przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania  danych, która  jest  w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne;
 • UPK – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020, poz. 287);
 • Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, opisana w § 4 Regulaminu;
 • Usługodawca – European Network Security Institute Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 • Usługobiorca – osoba (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca z Usług, zobowiązana do przestrzegania Regulaminu;
 • Uczestnik – wyznaczona przez Usługobiorcę pełnoletnia osoba fizyczna uczestnicząca w świadczonej przez Usługodawcę Usłudze, przy czym w przypadku Usługobiorcy będącego osobą fizyczną może on być jednocześnie Uczestnikiem;
 • Złośliwe oprogramowanie – oprogramowanie, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do Systemu teleinformatycznego lub treści danych.

§2.
Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Niektóre Usługi mogą przewidywać dodatkowe zasady użytkowania, zawarte w regulaminach/zasadach korzystania z takich Usług. Postanowienia indywidualnych regulaminów/zasad korzystania z takich Usług będą miały zastosowanie przed postanowieniami Regulaminu.
 3. Użytkownik jest obowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz stosowania się do zasad w nim określonych. Rozpoczęcie korzystania z Usługi jest równoznaczne z całkowitą akceptacją przez Użytkownika warunków Regulaminu bez konieczności zawierania odrębnej umowy w tym zakresie.
 4. Rozwiązanie Umowy o Świadczenie usług drogą elektroniczną, związanej z korzystaniem z Usług bez rejestracji lub korzystania z indywidualnego konta Użytkownika, następuje poprzez zaprzestanie korzystania z Usługi.
 5. W razie wątpliwości poczytuje się, że osoba, która zawiera Umowę, jest w dacie złożenia tego zamówienia upoważniona przez Usługobiorcę do dokonywania w Jego imieniu takiej czynności prawnej, w szczególności gdy osoba ta podaje dane identyfikujące Usługobiorcy i/lub posługuje się pieczęcią firmową Usługobiorcy, korzysta z adresu poczty internetowej znajdującego się w domenie wykorzystywanej przez Usługobiorcę itd. W przypadku gdy okaże się, że ww. osoba nie posiada takiego upoważnienia Usługobiorca zobowiązany jest udzielić Usługodawcy wszelkiej możliwej pomocy w celu ustalenia tożsamości tej osoby, tak aby Usługodawca mógł podjąć dowolne kroki prawne wobec tej osoby.
 6. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcy Regulamin przed zawarciem Umowy o Świadczenie usług drogą elektroniczną, a także, na jego żądanie, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest przekazać niniejszy Regulamin wyznaczonemu przez siebie Uczestnikowi lub poinformować Go o tych postanowieniach Regulaminu, które bezpośrednio dotyczą Uczestnika. W przypadku zaniechania przez Usługobiorcę wykonania ww. zobowiązania, Usługodawca zwolniony jest z odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia Uczestnika zgłoszone wobec Usługodawcy w związku z udziałem Uczestnika w Usłudze.
 8. Korzystając z Usługi Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa.

§3.
Rodzaje i zakres Usług objętych Regulaminem 

 1. Usługodawca świadczy następujące Usługi:
  • Szkolenia – prowadzone w zakresie i terminach określonych w ofercie szkoleń zamieszczonych na stronie internetowej https://csiod.ensi.net/.
 2. Zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę może ulec zmianie.

§4.
Podstawowe parametry świadczenia Usług 

 1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu, Umowy, oferty lub informacji o konkretnej Usłudze, Usługa ta będzie świadczona w następujący sposób:
  • Liczba miejsc na daną Usługę jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym aby Usługa została zrealizowana musi zgłosić się minimum 4 Uczestników;
  • Usługi będą odbywały się cyklicznie w zakresie i terminach określonych szczegółowo na stronie internetowej https://www.csiod.ensi.net;
  • przed terminem świadczenia Usługi Usługodawca skontaktuje się z Uczestnikami w celu przetestowania dostępu do Usługi;
  • każdemu Uczestnikowi zostanie przesłany unikalny link do platformy, umożliwiający udział w Usłudze.
 2. Usługodawca oświadcza, że Usługi będą realizowane przez osoby posiadające doświadczenie, uprawnienia i kompetencje niezbędne dla przekazania Uczestnikom wiedzy dotyczącej tematyki danej Usługi a udostępnione materiały szkoleniowe będą kompletne, jasne i pozbawione wad prawnych;
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przyswojenie wiedzy przez Uczestników czy też z tytułu dowolnego i ogólnie nieakceptowanego stwierdzenia przez Uczestnika, że poziom prowadzenia Usług był nieodpowiedni lub materiały szkoleniowe nie spełniały wymogów z ust. powyżej. Z ww. tytułów Usługobiorca oraz Uczestnik nie mogą podnosić wobec Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń, odmówić zapłaty całości lub części wynagrodzenia należnego Usługodawcy czy żądać obniżenia tego wynagrodzenia.
 4. Usługobiorca/Uczestnik po zakończeniu Usługi otrzymuje dokument poświadczający Jego udział.

§5.
Wymagania techniczne korzystania z Usług

 1. W celu korzystania z Usług potrzebny będzie dostęp do komputera z szybkim i stabilnym łączem internetowym. Zalecamy korzystanie z jednej z wymienionych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 11, Microsoft Edge, najnowsze wersja przeglądarki Chrome i Firefox oraz zezwolić na korzystanie z mikrofonu (ewentualnie kamery)
 2. W przypadku udziału w szkoleniu z wykorzystaniem urządzenia przenośnego, niezbędne będzie pobranie ogólnodostępnej aplikacji ze sklepu z aplikacjami z systemem iOS lub sklepu Google Play.
 3. Na czas warsztatów proponujemy wybrać spokojne otocznie, umożliwiające udział w spotkaniu bez zakłóceń. Prosimy wziąć pod uwagę fakt, że w przypadku korzystania w niewielkiej odległości od siebie z dwóch urządzeń, na których prowadzana jest telekonferencja (głośniki i mikrofony włączone), może dochodzić do nieprzyjemnego sprzężenia dźwięku. Przydatne mogą okazać się słuchawki.
 4. Podczas warsztatów można korzystać z kamery i mikrofonu, nie są one jednak niezbędne. Mikrofon może być przydatny w części warsztatów poświęconej na zadawanie pytań. Pytania można będzie zadawać także na czacie.

§6.
Warunki zawierania Umów

 1. Usługodawca oświadcza, że o ile nic innego nie wynika z Umowy, oferty lub informacji o konkretnej Usłudze, Usługi są płatne a wysokość wynagrodzenia należnego Usługodawcy od Usługobiorcy podawana jest w Umowie.
 2. W przypadku gdy Umowa zawierana jest poprzez złożenie przez Usługobiorcę zgłoszenia określonego dla danej Usługi, jego złożenie zostanie potwierdzone przez Usługodawcę w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od dnia dostarczenia mu prawidłowego zgłoszenia. Potwierdzenie zostanie przesłane do Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu.
 3. Przesłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Usłudze jest uiszczenie określonego dla danej Usługi wynagrodzenia. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości wynagrodzenia za Usługę znajdują się na stronie https://csiod.ensi.net.
 5. Wpłaty za daną Usługę należy dokonywać na rachunek bankowy Usługodawcy, nie później niż na 5 (pięciu) dni przed planowanym terminem danej Usługi. Za dzień spełnienia świadczenia uważa się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 6. W tytule przelewu należy podać nazwę Usługi oraz numer faktury wysłanej w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia.
 7. W przypadku nieuiszczenia wpłaty w terminie podanym w ust. 5 niniejszego paragrafu, uważa się, że Usługobiorca dokonał rezygnacji z udziału w Usłudze.
 8. Usługobiorca będący Konsumentem zawierając Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa albo na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem jednak odmiennych postanowień UPK, w tym jej art. 38, art. 27 UPK, oraz pozostałych przepisów zawartych w rozdziale 4 UPK. Bieg ww. 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub niemożność korzystania z Usługi spowodowane:
 • podaniem nieprawdziwych danych w procesie rejestracji, w tym wadliwego adresu poczty elektronicznej lub takiego adresu, do którego Usługobiorca lub Uczestnik nie ma dostępu;
 • niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem operacji rejestracji, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia, z przyczyn niezależnych od Usługodawcy;
 • siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od Usługodawcy, w szczególności takim jak: pożar, powódź, wojna, strajk, blokady dróg, działania władz państwowych, faktyczny lub domniemany atak terrorystyczny uniemożliwiający przeprowadzenie rejestracji i/lub Usługi.

    §7.
Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w programie świadczonych Usług lub zmian podstawowych parametrów Usług, z ważnych powodów lub powodów niezależnych od Usługodawcy. Ww. zmiany nie mogą stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania Usługi w terminie do 3 (trzech) dni roboczych przed planowanym terminem Usługi, w szczególności, w sytuacji braku minimalnej liczby Uczestników określonej szczegółowo dla danej Usługi lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych, bądź innych zdarzeń nie zależnych od Usługodawcy.
 3. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpiecznego świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wyniknąć na skutek nieprawidłowego działania poszczególnych Usług, będącego wynikiem zdarzenia niezależnego od działań Usługodawcy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Użytkownika, w szczególności nieprawidłowym korzystaniem przez niego z Usług lub korzystaniem z Usług w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. sprzętu, oprogramowania, łącza itp.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy.
 7. Poza innymi przypadkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa Usługodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 • opóźnienia Usługobiorcy w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia/części wynagrodzenia;
 • naruszenia przez Usługobiorcę lub Uczestnika postanowień Regulaminu lub Umowy.

§8.
Prawa i obowiązki Usługobiorcy/Uczestnika

  1. Uczestnik otrzymania po przeprowadzonej Usłudze materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej. Materiały szkoleniowe  zostaną przesłane na adres e-mail, z którego wpłynęło zgłoszenie lub na adres e-mail wskazany przez Uczestnika do kontaktu w sprawie szkolenia.
  2. Materiały te stanowią każdorazowo podsumowanie tematyki omawianej podczas świadczonej Usługi.
  3. Po ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzyma Zaświadczenie o udziale w szkoleniu. Zaświadczenie zostanie przesłane w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego wpłynęło zgłoszenie lub na adres e-mail wskazany przez Uczestnika do kontaktu w sprawie szkolenia.
  4. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Usług i Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przyjętymi zwyczajami, a w szczególności do nie naruszania praw innych Uczestników.
  5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za działania podejmowane po uwierzytelnieniu się w udostępnionych mu Usługach.
  6. Usługobiorca nie może, bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Usługodawcy przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy.
  7. Za niedozwolone korzystanie z Usług Usługodawcy uznaje się jakiekolwiek świadome lub nieświadome działania Usługobiorcy/Uczestnika prowadzące do naruszenia Regulaminu, dobrego imienia Usługodawcy lub osób trzecich oraz naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności, za działania niedozwolone uznaje się:
   • działania skutkujące naruszeniem dóbr osobistych innych osób;
   • wykorzystanie Usług w celu rozsyłania Spamu lub zakłócania pracy innych Usług;
   • udostępnianie lub umożliwienie dostępu do Usług z ograniczonym dostępem innym osobom;
   • korzystanie przez Usługobiorcę/Uczestnika ze Złośliwego oprogramowania.
  8. W przypadku korzystania z Usług w sposób niezgodny z Regulaminem Usługodawca zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu Usługobiorcy/Uczestnika do danej Usługi.
  9. Po zakończeniu szkolenia Uczestnik nie ma możliwości jego ponownego odtworzenia.

§9.
Ochrona danych osobowych 

   1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Uczestników jest Usługodawca, tj. European Network Security Institute Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 34, 00-141 Warszawa. Z Usługodawcą można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@ensi.net, telefonicznie: (22) 620 12 00, 243 15 98, 620 96 95 lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
   2. Zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorców/Uczestników zostały określone w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Usługodawcy: https://csiod.ensi.net.
   3. Osoba zainteresowana korzystaniem z Usług powinna uprzednio zapoznać się z Polityką prywatności.

§10.
Własność intelektualna i prawa autorskie

   1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych Usługodawcy oraz poszczególnych Usług, jak kod źródłowy strony, elementy graficzne, arkusze, formularze, skrypty, animacje są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy.
   2. Powielanie oraz rozpowszechnianie udostępnionych materiałów wymaga uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy.
   3. Usługobiorcy przysługuje prawo do korzystania z treści Usług wyłącznie na warunkach określonych Regulaminem i wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.
   4. Usługobiorca oraz Uczestnik w trakcie świadczonej Usługi nie są uprawnieni do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu tej Usługi, bez pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Usługodawcy. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Usługodawcy, Usługodawca może zażądać od Usługobiorcy i/lub Uczestnika skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet.

§11.
Kontakt i postępowanie reklamacyjne

   1. Reklamacje dot. problemów z korzystaniem z Serwisu lub Usług mogą być zgłaszane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej info@ensi.net.
   2. Zgłoszenia i reklamacje powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Usługobiorcy, umożliwiające przekazanie przez Usługodawcę odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Usługobiorcę (imię i nazwisko, adres kontaktowy lub adres e-mail).
   3. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację Usługobiorcy zgłoszoną w ciągu 7 (siedmiu) dni od zakończenia świadczenia Usługi, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
   4. W razie zaistnienia sporu Usługodawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich.

§12.
Postanowienia końcowe

  1. Zmiany w Regulaminie są udostępniane na stronie https://csiod.ensi.net oraz komunikowane z wyprzedzeniem Usługobiorcom w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi.
  2. Korzystanie przez Usługobiorców z Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza akceptację nowego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Usługobiorca jest obowiązany zaprzestać korzystania z Usług Usługodawcy.
Scroll to Top